SS-Untersturmführer

NSDAP Mitglieds Nu. 483 432

20.04.1934
Beförderung zum SS-Untersturmführer

Berlin, den 25.02.1937
Der SS-Untersturmführer Maier Karl, SS Nr. 46 368, F. in der SS Stammabt. S.D., Bez. 86, wird aus der SS ausgeschlossen.
SS Ergänzungsamt