SS-Obersturmbannführer

NSDAP Mitglieds Nu. 188 997
SS Mitglieds Nu. 2 385

17.12.1931
Beförderung zum SS-Sturmführer

01.12.1932
Beförderung zum SS-Sturmhauptführer

09.11.1933
Beförderung zum SS-Sturmbannführer

15.03.1934
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer

vor 1945 F. der 42. SS Standarte

21.03.1938 - 00.12.1944
F. der 75. SS Standarte