SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 575.205)
(SS-Mitglieds-Nr. 36.075)

Beförderung zum SS-Sturmführer: 01.07.1933
Beförderung zum SS-Obersturmführer: 25.09.1933
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer: 07.03.1934
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 15.06.1934
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 04.07.1934